سپتامبر
تولید تایر و ترمز ضد قفل و رایانه موتور خودرو - اجاره خودرو طباطبایی

تولید تایر و ترمز ضد قفل و رایانه موتور خودرو

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بزرگترین سازمان توسعه ای فعال در حوزه صنعت، با انتشار فراخوانی، از عموم سرمایه گذاران برای اجرای طرح تولید تایر ،‌ترمز ضد قفل (ABS)و تولید رایانه موتور خودرو (ECU) ، دعوت کرد.