ژوئن
راهنمای دریافت گواهینامه بین المللی - اجاره ماشین بدون راننده

راهنمای دریافت گواهینامه بین المللی

رانندگی در جاده ها و خیابان های هر کشور نیازمند دریافت گواهینامه ملی یا بین المللی است که در غیر این صورت خودروی شما متوقف شده و یا در هنگام حادثه جدا از اینکه مقصر هستید یا نه، مجرم شناخته خواهید شد.به موجب این گواهی‌نامه‌های بین‌المللی که مدت ا ...