ژوئن
پورشه مدل 2017 - اجاره پورشه بدون راننده

پانامرا مدل ۲۰۱۷

پس از معرفی پانامرا در سال ۲۰۱۰، پورشه هیچوقت دست به ترکیب کلی آن نزد. اما اکنون زمان تغییرات بزرگ است، و این دقیقا همین چیزی است که در پانامرای جدید مشاهده میکنید. پورشه مدل ۲۰۱۷ - اجاره پورشه بدون رانندهپورشه مدل ۲۰۱۷ - اجاره پورشه بدون رانن ...